ചുറ്റുവിളക്ക് ആറാട്ട് മഹോത്സവം...

ചെടാട്ടിലമ്മയുടെയും മുരിക്കന്മാരുടെയും ചുറ്റുവിളക്ക് ആറാട്ട് മഹോത്സവം ജനുവരി 1 മുതൽ 8 വരേ ശ്രീ പുൽപള്ളി മുരിക്കന്മാർ ദേവസ്വത്തിന്റെ കീഴിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു